En skola för alla

Välkommen

 

Lillholm/Ekholm välkomnar elever från förskoleklass till och med år 9. 
Grunden för skolans pedagogik är vår tilltro till barnets förmåga och lust att lära. Vi ser språket som grund för all utveckling.

Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och en ständig uppmuntran att stärkas i sitt fortsatta lärande.
Vi möter varje elev med värme och respekt för dess unika personlighet. Vi lyssnar till barnen.
Deras nyfikenhet och frågor är utgångspunkt för allt vårt arbete.

Hos oss är eleverna delaktiga och har inflytande över vad och hur de lär sig.
Vi skapar miljöer och situationer där alla ges optimala möjligheter att utvecklas.
På Lillholm och Ekholm är varje dag meningsfull, utmanande och spännande.
Eleverna får den tid debehöver för sin utveckling och sitt lärande.
 
Målet för allt samarbete är att eleverna lär sig på sitt bästa sätt.
Vi har en öppen kommunikation, hög delaktighet och tydliga ramar.
Vi följer forskning om barn, ungdomar och lärande och gjorda erfarenheter för att medvetet utveckla våra metoder och vårt arbetssätt för att förbättra skolans resultat.

 

 

Dela:
Kategorier:

Goda kunskaper

Vi har höga förväntningar på elevernas kapacitet och vet att våra elever kan lyckas.
Vi har välutbildade lärare och hög lärartäthet. Varje elev har sin egen mentor.
Vi följer noga varje elevs kunskapsutveckling och ger stöd vid behov – allt i nära samarbete med hemmet.
Genom reflektion och samtal blir eleven medveten om sin egen kunskapsutveckling.
Våra elever lämnar oss med goda kunskaper, höga meritvärden, lust att lära och alla förutsättningar att lyckas med sina fortsatta studier.

Goda relationer

Ett öppet och positivt klimat är förutsättning för lärande och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid att alla skall trivas och känna sig trygga.
Vi bygger hela vår organisation på att skapa goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna.
Som elev har man tillhörighet i en grupp där man får utvecklas och växa.